Zaměstnanci ZŠ

Pedagogický sbor naší málotřídní školy má 6 členů. Snažíme se o maximální aprobovanost všech pracovníků. Všichni pedagogičtí pracovníci se účastní různých forem dalšího vzdělávání. Všichni učitelé jsou proškolováni v problematice ochrany při mimořádných událostech a procházejí základním kurzem první pomoci. Většina pedagogů ovládá alespoň jeden cizí jazyk na úrovni A1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Ve škole pracuje metodik prevence sociálně patologických jevů, výchovný poradce, koordinátor školního vzdělávacího programu, projektová manažerka.

Pedagogičtí zaměstnanci
Jméno Funkce Předměty Ročník
Mgr. Marie Uhlířová ředitelka školy ČJ
M
2. ročník
Magda Talavášková učitelka AJ 4., 5. ročník
Mgr. Lenka Muzikářová učitelka ČJ, M
PRV
VV, PČ, HV, TV
1. ročník
1., 2. ročník
3., 4., 5. ročník
Mgr. Alena Pátková učitelka ČJ, M, VL, PŘ
PRV
INF
4., 5. ročník
3. ročník
5. ročník
Mgr. Petra Pavlíková učitelka ČJ, PRV, M, Tv, Aj 3. ročník
Hana Apoleníková vychovatelka ŠD
provozní zaměstnanci
Zdeňka Vaňková školnice
výdej stravy