Mateřská škola

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

Charakteristika mateřské školy

MŠ Vlkoš je jednotřídní mateřská škola, která je umístěna v přízemní přístavbě budovy základní školy se samostatným vchodem. Třída slouží zároveň jako jídelna a herna se používá jako ložnice k odpolednímu odpočinku dětí. Dále se zde nachází kuchyňka na přípravu jídla, šatna, hygienické zařízení a kancelář, která slouží jako šatna pracovnic MŠ. Mateřská škola Vlkoš byla zřízena 1.6.1953, předtím zde byl od roku 1942 Dětský útulek. Po odstěhování ředitele školy v roce 1977 byla MŠ rozšířena o jeho služební byt. Byla vybudovaná třída, hygienické zařízení, přípravna stravy, šatna. Kapacita školy uvedena v Rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol je 28 dětí ve věku 3 – 6 let. MŠ navštěvují děti místní i ze sousední vesnice Věžky. Od 1.1.2003 se stala MŠ součástí Základní školy a Mateřské školy Vlkoš, příspěvkové organizace. V letních měsících roku 2009 proběhla v mateřské škole rozsáhlá rekonstrukce všech prostor a rovněž bylo na školní zahradě zřízeno nové dětské hřiště.

Vize školy

Hlavním posláním naší školy je vytvářet citové zázemí dětem v atmosféře pohody, radosti, tolerance, klidu, přátelství. Dítě má svůj vlastní vnitřní život, který projevuje jen za příznivých podmínek. Cílem našeho „snažení“ je vytvoření podmínek, kde se uplatňují tvořivé přístupy založené na hře, prožitkovém učení a individuální stimulaci dítěte. Klademe důraz na tvořivost ve všech oblastech a na prolínání těchto oblastí (každodenní možnost- slovo, kresba, malba, zpěv, tanec, pohyb, práce, zábava). Cílem našeho společného putování je dítě připravené na další cestu (ZŠ) – zdravé, všestranně rozvinuté, tvořivé, samostatné, zdravě sebevědomé a ctižádostivé, zvídavé, v určitých situacích odpovědné samo za sebe, se širokou slovní zásobou, se snahou podílet se na spolurozhodování.

Charakteristika programu

Záměrem výchovného působení a filosofií naší mateřské školy je vytvořit MŠ rodinného typu s úzkými vazbami na rodiče. Chceme umožnit dětem prožít aktivní a šťastné dětství tím, že jim vytvoříme pohodové a přátelské prostředí bez zbytečného spěchu, kde se budou cítit dobře, bude kamarádská nálada, pochopení a láska. Usilujeme o rozvoj samostatných a zdravě sebevědomých dětí cestou přirozené výchovy, chceme položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, učit je zdravému stravování, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání, a to společnou cestou s rodiči. Program naší školy nese název:“ Most přes řeku života“. Mostem se rozumí sestavování jednotlivých barevných kamínků – oblastí jako fungující celek výchovné činnosti. Myšlenka ŠVP je pojítkem mezi všemi činnostmi s dětmi, včetně realizací školních i mimoškolních akcí. Program zasahuje všechny oblasti vývoje dítěte a nabízí taková témata, která seznamují děti s realitou. Jedním z hledisek při sestavování programu je i poloha MŠ – vesnická mateřská škola a možnosti, které nám vesnice nabízí.

Rámcové cíle předškolního vzdělávání obecně:
– Rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení
– Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
– Získání osobní samostatnosti a schopnosti se projevovat jako samostatná osobnost působící na své okolí

Konkrétně na škole preferujeme praktické činnosti, které:
– seznamují děti s přírodou a přírodními jevy, kladou důraz na bezprostřední kontakt s přírodou
– pozorování a poznávání, napomáhají navazovat na poznatky a znalosti dětí z oblasti zemědělství, práce na zahradách, a které využívají přírodního prostředí k rozvoji poznání
– umožňují vnímat okolní svět všemi smysly (prožitky dětí – návštěva divadla, přerovského zámku, nádraží, parku Michalov, vánoční a velikonoční tradice atd.)
– zaměřují se na oblast ekologie – aktivně chránit přírodu, tj. třídění a sběr odpadu, jarní a podzimní úklid, péče o zahradu a květiny
– vedou ke zdravému životnímu stylu (zdravá výživa, otužování, pohyb), ke spolupráci s rodinou při vytváření zdravých výživových a stravovacích návyků, k respektování potřeb každého dítěte
– podporují vytváření kladných vzájemných vztahů – vlídnost, ohleduplnost, vzájemná pomoc a spolupráce, slušnost
– věnují maximální pozornost dětské tvořivosti a umožňují dětem seberealizaci (samostatné myšlení, logická úvaha, řešení problémových situací, vymýšlení příběhů atd.
– ponechávají dětem dostatečný prostor k uplatnění jejich aktivity
– využívají dramatizace (vyjadřování činností, jevů, a věcí pomoci pohybu těla, gesty, mimikou obličeje, zvuky
– věnují zvýšenou pozornost celkovému řečovému projevu dítěte (denní zařazování jazykových cvičení – říkadla, vyprávění, sluchová a artikulační cvičení
– napomáhají k rozvoji pohybových schopností a dovedností dítěte, k posilování mravních vlastností, upevňování jeho zdraví
– posilují sebeobslužné dovednosti a návyky

Ve vzdělávání upřednostňujeme:
– Uvolňování hravých činností směrem k dětem- přizpůsobeny režimové činnosti
– Tvořivost dětí ve všech oblastech – aktivita dětí převažuje nad řídící činností pedagoga
– Odbourávání přenosu informací, nadbytečných faktů, direktivního přístupu pedagoga
– Vedení k samostatnosti, k posilování vlastního sebevědomí, sebedůvěry, vedení dětí ke spolurozhodování a k sounáležitosti s celým kolektivem
– Tematické plánování, včetně zpracování situačních momentů, reakce na zájmy, potřeby a vědomosti dětí
– Využívání námětů ročních období v průběhu práce s dětmi celý rok

Formy vzdělávání

Využíváme situačních momentů, respektujeme přání, potřeby a zájmy jedince. Usilujeme o to, aby děti byly vzdělávány hravými činnostmi, ve kterých se prolínají všechny vzdělávací okruhy. Rovněž se snažíme o rovnováhu činností řízených, spontánních i relaxačních. Vzdělání dětí v mateřské škole realizujeme prostřednictvím třídního plánu, který je zpracován v návaznosti na ŠVP.

Obsah vzdělávání

Obsah vzdělávání je ve školním vzdělávacím programu rozpracován do deseti hlavních témat, ta se dále dělí do 3-4 podtémat. Nástin vzdělávací nabídky v ŠVP je dále konkretizován ve třídním vzdělávacím programu s ohledem na přáni a možnosti dětí. ŠVP je dokument, který se stále vyvíjí a souvisí s postupným získáváním zkušeností a poznatků z autoevaluace.