Školní družina

Charakteristika školní družiny

Vzdělávací program pro školní družinu je součástí ŠVP pro základní vzdělávání VŠICHNI SPOLU. ŠVP ŠD vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, která komplexně vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví a dalších témat, na které se výchova v ŠD zaměřovala i v předešlých letech.V této oblasti lze velice nenásilně a účinně navázat na činnosti a učivo probírané ve škole. V naší ŠD usilujeme o kompenzaci sedavého zaměstnání při vyučování a to nejrůznějšími činnostmi spojenými s odpočinkem, rekreací, pohybovými hrami jak v přírodě, místnosti tak i v tělocvičně, zájmovými činnostmi, zábavou.

V době mimo vyučování naplňuje ŠD péči o svěřené žáky činnostmi:
– odpočinkovými
– rekreačními
– zájmovými (výtvarnou, literární, dramatickou, sportovní, přírodovědnou, pracovní, společenskovědní)

dscn0834
Cíle školní družiny

  • Kompenzovat u dětí jednostranné zatížení z vyučování.
  • Nabídnout dětem takové zájmové činnosti, které volně naváží na poznatky získané ve škole.
  • Rozvíjet v dětech schopnost spolupráce, otevřené komunikace, tolerance, ohleduplnosti vůči svým kamarádům.
  • Rozvíjet a upevňovat u dětí zásady slušného chování nejen k dospělým osobám, ale také ke svým vrstevníkům.
  • Využívat dětské zvídavosti k samostatnému myšlení a tvoření a aktivně je rozvíjet.
  • Vést děti k respektování práce druhých, ale také respektovat práci svou.
  • Vést žáka aktivně ke vztahu k vlastnímu zdraví a být za něj zodpovědný.
  • Pěstovat a rozvíjet u dětí základní pohybové dovednosti, vést je k aktivnímu, zdravému a plnohodnotnému trávení volného času.
  • Vést děti aktivně k ochraně přírody ve svém okolí, k získávání informací o přírodě nejen ve svém okolí, ale i po celém světě.
  • Rozvíjet a podporovat u dětí získávání informací o životě lidí (historie, kultura, životní podmínky ..) nejen u nás, ale i ve světě.