Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Komunikace a publicita – Doučování žáků škol

Povinnosti školy jako příjemce prostředků z EU v rámci povinné publicity
Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Každý jednotlivý příjemce podpory investice Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy (dále také jen „investice“) je povinen dodržovat pravidla jednotné publicity dle čl. 34 nařízení (EU) 2021/241.

Příjemce podpory a každý další účastník investice v rámci všech svých informačních a komunikačních opatření zajistí informování o původu finančních prostředků vždy při propagaci aktivit vyplývajících z implementace této investice.

1.1. Během investice je příjemce podpory a každý další účastník povinen informovat veřejnost o získané podpoře splněním těchto podmínek:

  1. zveřejní na internetové stránce školy (pokud takovou stránkou disponuje), její stručný popis, včetně cílů a výsledků a zdůrazní, že je na ni poskytována finanční podpora EU prohlášením/logem „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“ (např. lze použít informace z plakátu v bodě b),
  2. umístí po zahájení projektu na pracovištích podpořených projektem na místě dobře viditelném alespoň 1 plakát nejméně formátu A4 (ke stažení zde) s informacemi o projektu a s logem EU pro příslušný fond,
  3. zajistí, aby subjekty, které se na projektu podílejí, byly o financování z EU informovány. Každý dokument týkající se projektu, který je použit pro informování veřejnosti nebo cílové skupiny, včetně jakéhokoliv potvrzení účasti nebo jiného potvrzení, musí obsahovat prohlášení o tom, že projekt byl podporován z fondu EU („Financováno Evropskou unií – Next Generation EU). Tato povinnost je zcela splněna tím, že příjemce bude o podpořeném projektu nebo jeho aktivitě referovat zobrazením příslušného loga EU. Tento způsob je doporučenou nejjednodušší variantou.

1.2. Použití loga

Je nutné poskytovat ucelené, účinné a přiměřené informace různým cílovým skupinám, včetně sdělovacích prostředků a veřejnosti, a to vždy zobrazením názvu projektu, loga fondu EU nebo prohlášením „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU1“, loga MŠMT, loga Národního plánu obnovy.

Logo fondu EU pro oživení a odolnost „Next Generation EU“ (dále jen „logo EU“) se použije podle těchto pravidel:

  1. Znak musí zůstat odlišný a samostatný a nelze jej upravit přidáním dalších vizuálních značek, značek nebo textu. Pokud je znak EU zobrazen ve spojení s jiným logem (MŠMT a NPO), musí být zobrazen alespoň ve stejné velikosti a stejně viditelně jako ostatní loga.
  2. V celém NPO a investici Doučování se společně s obecnými logy (fond EU, logo NPO ČR a logo poskytovatele – MŠMT) nepoužívají loga dalších subjektů (ani např. dodavatelů, subdodavatelů). Loga dalších subjektů musí být na všech dokumentech, prezentaci nebo zobrazeních programu přiměřeně oddělena (např. záhlaví vs. zápatí apod.).
  3. Loga se vždy umisťují tak, aby byla zřetelně viditelná. Jejich umístění a velikost musí být úměrné rozměrům použitého dokumentu.
  4. V souladu s metodickými pokyny NPO musí být loga zobrazovaná na internetových stránkách vždy v barevném provedení, ve všech ostatních případech je použito barevné provedení kdykoli je to možné.
  5. Pořízení černobílé kopie barevného originálu se nepovažuje za nedodržení pravidel publicity.

Oficiální dokumenty ke stažení: