Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018

Registrační číslo uchazeče:        Výsledek řízení:

Ve Vlkoši dne 9. 5. 2017                                       Mgr. Marie Uhlířová

ředitelka školy

 

Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění k 1.1.2012

183, odst. 2

Rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.