DOPORUČENÍ pro mateřské školy

k prevenci šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 (dále jen „onemocnění“):

 1. Proškolení pracovníků v základních informacích, doporučeních a postupech k prevenci šíření onemocnění, např. uveřejněných na webu SZÚ http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov, včetně doporučení k použití ochranných prostředků dýchacích cest http://www.szu.cz/tema/prevence/jak-nasadit-pouzivat-sundat-a-zlikvidovat-ustni-rousku

 1. Používání předepsaných osobních ochranných prostředků (dále jen „OOP“) podle vykonávané práce a OOP dýchacích cest, všemi pracovníky mateřské školy. Pro osoby vykonávající přímou pedagogickou činnost a které jsou v celodenním kontaktu s dětmi, doporučujeme využívat respirátory FFP 2. V případě používání chirurgické roušky, je tuto třeba po 2-3 hodinách měnit dle pokynů výrobce (obdobně se postupuje při používání roušky látkové – při zvlhnutí nutno vyměnit ihned). Nakládání s rouškami – viz bod. 6.

 1. Písemné poučení rodičů docházejících dětí, že k pobytu budou děti přijímány jen zdravé, bez příznaků respiračního onemocnění (kašel, rýma, teplota). Pro děti trpící alergií v jarním období je potřeba doplnit potvrzení od lékaře, že dítě je léčeno alergologem a projevy jeho onemocnění mohou být zaměněny za příznaky respiračního onemocnění.

 1. Rodič dítě předává přítomnému pedagogickému pracovníkovi v tzv. ranním filtru s informací, že dítě netrpí žádnými projevy onemocnění a cítí se zdrávo.

 1. Před vstupem do třídy mateřské školy si dítě za pomoci personálu školy umyje a řádně vydezinfikuje ruce – podrobněji viz dále v bodě 7.

 1. Vzhledem k velmi specifické práci a činnostem, je rozhodnutí o používání roušek v mateřské škole na komunikaci a písemné dohodě mezi mateřskou školou a rodičem dítěte. Pokud se mateřská škola rozhodne roušky ve svém zařízení používat, doporučujeme tento postup:

 1. pedagogický personál povede děti v rámci svých schopností a věkových možností dětí k vhodnému způsobu manipulace s rouškami, podle věku a schopností dětí s nimi nacvičí vhodné používání a bude jim nápomocen, a to v souladu s doporučeními uvedenými ve druhém odkaze v bodě 1.

 1. při likvidaci jednorázových roušek je třeba zajistit vložení použité roušky do plastového (igelitového) sáčku, poté sáček vložit do dalšího plastového sáčku, který se zaváže a odloží (vyhodí) do směsného komunálního odpadu.

 1. po odložení použitých/znečištěných roušek jiného charakteru – látkové roušky, šátky, látkové tunely, zajistit jejich uložení do plastového sáčku, uložit sáček na vhodné určené místo mimo pobytové a stravovací prostory a předat rodičům při odchodu jejich dítěte z mateřské školy.

 1. Další opatření k provozu:

 • Pedagogický personál v mateřské škole bude zvýšeně dohlížet na osobní hygienu dětí, bude nápomocen dětem při použití desinfekčních prostředků v rámci osobní hygieny (umýt ruce a na řádně vysušené ruce použít dezinfekční prostředek), respektive zajistí jejich použití výhradně pod dozorem personálu, a zajistí uložení těchto prostředků mimo dosah dětí. Desinfekční prostředky volit s virucidním účinkem.

 • K osušení rukou zajistit jednorázové papírové ručníky.

 • Používat výhradně jednorázové kapesníky a po smrkání vždy umýt a vydezinfikovat ruce.

 • Zvýšeně dbát na to, aby si děti v mateřské škole nepůjčovaly/nezaměňovaly hrníčky, příbory, kartáčky na zuby a jiné věci přicházející do kontaktu zejména s obličejem a ústy.

 • Při odpočinku zajistit větrání místnosti, při prostorových možnostech lehátka umístit v rozestupech nebo střídat směr ležících dětí. Při odpočinku nebudou děti používat roušky.

 • Při manipulaci s prádlem musí personál používat OOP a místnost se musí řádně vyvětrat.

 • Pobyt venku zařazovat podle klimatických podmínek i několikrát denně.

 • Věnovat pozornost vnitřním mikroklimatickým podmínkám a dostatečně větrat pobytové prostory čerstvým vzduchem.

 • Ve zvýšené míře zajistit úklid všech prostor a desinfekci hygienických zařízení, důkladné čištění a desinfekci ploch a předmětů, kterých se děti či pracovníci dotýkají, a to podle potřeby i během dne. K desinfekci používat vhodné prostředky podle účelu použití s virucidním účinkem. Pro dezinfekci lze použít i postřik. Po ukončení činnosti dětí, lze společně užívané předměty postřikem vydezinfikovat za podmínky dodržení expoziční doby dle návodu výrobce a zajistit přiměřenou dobu před opakovaným použitím předmětů z důvodu zdravotní bezpečnosti. Po činnostech, kdy děti společně užívají stejné předměty je potřeba si vždy pod dohledem pedagogického dozoru umýt a vydezinfikovat ruce.

 • Opatření pro společné stravování:

 • před a po servírování jídla stoly umýt a vydezinfikovat

 • příbory si samy děti nebudou brát z hromadně a volně uložených zásobníků; každé dítě před výdejem stravy získá svůj příbor, hygienicky uložený do jednorázového ubrousku

 • před a po výdeji stravy dodržovat pravidla umytí a dezinfekce rukou

 • použité nádobí, příbory, hrnečky apod. umývat v myčce při programu na nejvyšší možnou teplotu, kterou myčka umožní. Hrnečky se umyjí během dne několikrát.

Průběžně je nutné sledovat oficiální informace na webových stránkách MZ ČR a MŠMT.

V Olomouci dne 27.4.2020