Hodnocení žáků v druhém pololetí

Únor – červen 2020

Hodnocení v druhém pololetí tohoto školního roku musí vycházet ze skutečnosti, že kvůli mimořádným opatřením vlády a ministerstva zdravotnictví probíhala výuka zcela nestandardním způsobem. Je při něm nutné zohlednit velmi rozdílné podmínky žáků pro vzdělávání na dálku. Mám na mysli zejména situaci v rodinách nebo přístup k technologickému vybavení.

Hodnocení na vysvědčení by nemělo být horší než v předchozím pololetí. Jinak tomu může být samozřejmě tehdy, pokud existují jasné a prokazatelné důvody u konkrétního žáka. Dojde-li k určité problematické situaci, měli by učitelé hodnotit vždy ve prospěch žáků.

Způsob hodnocení na vysvědčení upravuje nová vyhláška (č. 211/2020) o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Vyhláška stanoví dvě základní věci. Jednak stanoví, z jakých podkladů se vychází při hodnocení žáků na vysvědčení, a jednak řeší případné rozpory mezi pravidly školního řádu a pravidly nově nastavenými vyhláškou (počet nutných známek pro hodnocení na vysvědčení, počet písemných výstupů, počet prací žáků atd.).

Platí, že vyhláška se používá přednostně!!!!

Při hodnocení žáků na vysvědčení na konci druhého pololetí se zohlední mimořádná opatření. Jde především o to, že nebylo možné zcela naplnit školní vzdělávací program pro tento rok. Dále nebylo možné hodnotit naplnění všech výstupů, které jsou stanovené ve školním vzdělávacím programu. Z povahy omezení nelze hodnotit podle stejných měřítek, podle stejných kritérií jako v prvním pololetí.

Aplikuji vyhlášku na způsob hodnocení na naši školu:

  • Budeme vycházet z podkladů, získaných v době, kdy žáci docházeli prezenčně do školy, tedy do 10. března. Uvedené podklady představují základ pro hodnocení žáků, které škola použije. Těchto je ovšem minimum.
  • Škola také může zohlednit podpůrné podklady, které získala v době vzdělávání formou školních skupin. Přítomnost žáků ve školních skupinách je pouze podkladem podpůrného charakteru. To se týká asi dvou třetin našich žáků…..
  • Snaha žáků o pravidelnou práci, odevzdávání úkolů, odevzdávání různých výstupů, jedná se i o vyhodnocení samostatné práce žáků během vzdělávání, výsledky této samostatné práce. Toto je ovšem diskutabilní – všichni se snažili podle svých nejlepších možností – zasloužili by výborné hodnocení. Někteří naopak propadali depresím a nezájmu, protože jim chyběl dětský kolektiv – proto jim přece nebudeme dávat špatné hodnocení. A někteří neuměli v komunikaci s rodiči učivo zvládnout (je vědecky dokázáno, že dítě rodiče nevnímá jako učitele a odmítá spolupracovat).
  • Je také možné hodnotit posilování čtenářské gramotnosti v rámci četby, která souvisela se zadanými úkoly, je možné hodnotit portfolia práce žáků v nejrůznější podobě, ať už v digitální podobě, nebo podle toho, jak se školou žáci komunikovali.
  • Nedostatek podkladů pro hodnocení za období vzdělávání na dálku (od 11. března) nemůže být sám o sobě důvodem k tomu, aby žák z některého předmětu nedostal hodnocení. Důvodem je, že účast žáků ve školních skupinách byla dobrovolná a že podmínky pro vzdělávání na dálku byly velmi různé jak ze strany žáků, tak ze strany škol.
  • Metodika vyhlášky jasně říká, že hodnocení v průběhu vzdělávání na dálku nebo ve školních skupinách nesmí být tím jediným důvodem pro hodnocení stupněm „nedostatečný“.
  • Pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků (v kombinaci vyhlášky 48 a nové vyhlášky 211) umožňují hodnotit žáky ve všech předmětech. Často se ptáte, jak hodnotit žáky v předmětech výchovného charakteru. Musíme říci, že období vzdělávání na dálku nesměřovalo cíleně k výběru podkladů pro hodnocení v těchto výchovných předmětech, nicméně vyhláška č. 211 umožňuje hodnotit žáka i v těchto výchovných předmětech také tím, že se využívá i hodnocení za první pololetí.
  • Je jasné, že mimořádná opatření a složitost vzdělávání na dálku a různost podmínek pro vzdělávání na dálku, vyžadují silnější a jasnější zaměření na hlavní cíl hodnocení. Jde především o to hodnotit žáky slovně a motivačním způsobem. Je nutné zdůrazňovat to podstatné, hodnocení by mělo sloužit k podpoře učení žáků.

Z toho vyplývá i naše červnové hodnocení žáků – bude motivační, bude sloužit k podpoře na sobě dále pracovat a vzdělávat se. Ve velké míře využíváme formativního hodnocení.

Vzhledem k tomu, že situace je velmi obtížná a naše komunikace probíhala stále jen emailem nebo telefonicky, mám pro vás tento návrh:

Sejdeme se po ročnících a v různých termínech s vyučujícím a vedením školy a otevřeně si prodiskutujeme hodnocení žáků, předání vysvědčení a náhled na nový školní rok 2020-2021.

 

Termíny setkání: Předškoláci a první ročník: úterý 9. 6. 2020 v 16:00

Druhý ročník a třetí ročník: středa 10. 6. v 16:00

Čtvrtý a pátý ročník: čtvrtek 11. 6. v 16:00